Zpracujeme veškeré poklady pro žádost na odnětí půdy zemědělského půdního fondu (ZPF), které jsou dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
Jmenovitě se jedná o vypracování technické zprávy s těmito náležitostmi:
  • výpočet odvodů za odnětí půdy,
  • plán rekultivace,
  • bilance skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití,
  • hodnocení a návrh alternativ umístění stavby na pozemku z hlediska ochrany ZPF,
  • pedologický průzkum,
  • údaje o odvodnění a závlahách,
  • údaje o protierozních opatřeních,
  • zákres hranic BPEJ s vyznačením tříd ochrany
  • a další potřebné náležitosti.

 

Vynětí půdy ze ZPF

 

Kontaktujte nás pro cenovou nabídku na vyhotovení podkladů pro odnětí půdy ze ZPF.